XIX Ogólnopolski Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej im. Emilii Michalskiej

Wiadomości, Z Gminy

Prezentujemy tegoroczny regulamin XIX Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej im. Emilii Michalskiej

Wersja regulaminu oraz karty zgłoszeń do pobrania w pliku pdf Regulamin konkursu i karta zgłoszenia 2019

 

Regulamin XIX Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej im. Emilii Michalskiej

Motto konkursu:

Już tylko białej sukni czekać
i dnia zaślubin z
Matką – Ziemią.
Ach czasie,
czemuż tak uciekasz?
Zwolnij!…
O, wiem,
że proszę
nadaremno…

Fragment utworu pochodzi z wiersza Emilii Michalskiej pt. U schyłku (zbiorek Jesienne liście).

I. Organizatorzy

1. Pomysłodawcą i Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu.

2. Organizator odpowiada za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

 

II. Cele konkursu

1. Promocja sztuki w zakresie twórczości, w szczególności tej, którą zajmowała się Emilia Michalska: poezja, malarstwo, szeroko pojęte rękodzieło artystyczne i inne.

2. Kultywowanie tradycji ludowej.

3. Integracja środowisk twórczych.

4. Upowszechnianie idei promocji amatorskiego ruchu artystycznego.

 

III. Zasady konkursu – kategorie: malarstwo, rękodzieło artystyczne

1. Konkurs skierowany jest do twórców nieprofesjonalnych. Za twórcę profesjonalnego uznaje się osobę z wyższym wykształceniem kierunkowym (malarstwo, grafika, fotografia).

2. Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace uprzednio nienagradzane, będące dziełem autora, który zgłasza się jako uczestnik konkursu.

3. Do konkursu można zgłaszać prace, których wymiary nie przekraczają rozmiaru 60 x 80 [cm]. Prace przekraczające wymieniony format nie zostaną dopuszczone do konkursu.

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po dwie prace w każdej kategorii.

5. Prace nie muszą posiadać ram, ale ich stan musi umożliwiać zawieszenie. Dzieła pozbawione mocowań nie zostaną dopuszczone do konkursu.

6. Każda praca powinna posiadać opis umieszczony na odwrocie, a w przypadku rękodzieła artystycznego w miejscu widocznym dla Organizatora. Opis powinien zawierać dane:

- imię i nazwisko,
- adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail (niekoniecznie),
- tytuł pracy.

7. Warunkiem przyjęcia pracy konkursowej w siedzibie Organizatora jest dostarczenie opisanej pracy oraz wypełnionej karty zgłoszenia, którą można pobrać ze strony emgok.pl/regionalizm lub wypełnić na miejscu.

8. W przypadku braku przestrzeni wystawienniczej, nie wszystkie zgłoszone prace zostaną wyeksponowane podczas wystawy pokonkursowej.

IV. Zasady konkursu – kategoria poezja

1. Konkurs skierowany jest do twórców nieprofesjonalnych. Za twórcę profesjonalnego uznaje się osobę z wyższym wykształceniem kierunkowym (malarstwo, grafika, fotografia).

2. Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace uprzednio nienagradzane, będące dziełem autora, który zgłasza się jako uczestnik konkursu.

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace.

4. Prace podpisane godłem należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu. Godło to pseudonim artystyczny wykluczający personalną identyfikację autora przez jury. Organizatorzy sugerują, aby co roku zmieniać godło.

5. Każda praca powinna posiadać, na dodatkowej kartce opis dla Organizatora identyfikujący autora i zawierający dane:

- imię i nazwisko,
- adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail (niekoniecznie),
- tytuł pracy.

6. Wszystkie prace literackie zostaną wyeksponowane podczas otwarcia wystawy, a nagrodzone umieszczone w fotoramach.

 

V. Zasady konkursu – kategoria fotografia

1. Konkurs skierowany jest do twórców nieprofesjonalnych. Za twórcę profesjonalnego uznaje się osobę z wyższym wykształceniem kierunkowym (malarstwo, grafika, fotografia).

2. Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace uprzednio nienagradzane, będące dziełem autora, który zgłasza się jako uczestnik konkursu.

3. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe (urodzeni przed rokiem 2001, urodzeni od roku 2001 – włącznie).

4. Przyjmowane są prace powstałe wyłącznie w 2019 roku.

5. Do konkursu można zgłaszać prace w formie odbitek fotograficznych lub wydruku w formacie 30 x 40 [cm], krótszy bok nie może być mniejszy niż 30 [cm]. Dodatkowo na adres dawid@emgok.pl należy przesłać pliki zdjęciowe w rozdzielczości 240 dpi i dłuższym boku 3000 pikseli. Prace nie spełniające powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do konkursu.

6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po dwie prace nie będące zestawem.

7. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem należy dostarczyć w 1 egzemplarzu.

8. Do podpisanych prac, na dodatkowej kartce należy dołączyć opis dodatkowo identyfikujący autora i zawierający dane:

- imię i nazwisko,
- adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail (niekoniecznie),
- tytuł pracy.

9. Z uwagi na ograniczone możliwości wystawiennicze, Organizator zastrzega sobie ewentualność wyselekcjonowania prac do wystawy, a zakwalifikowanie pracy do wystawienia uważane będzie jako forma wyróżnienia (wyróżnienie to nie jest jednoznaczne z otrzymaniem nagrody pieniężnej).

 

VI. Sposób, termin i miejsce zgłaszania prac

1. Prace należy dostarczyć do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu, ul. Młyńska 14 (teren basenu miejskiego).

2. Termin przyjmowania prac: 21-25 października 2019 r. w godz. 8.00-16.00 (w innych porach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

3. Prace literackie w tym samym terminie można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

4. Wyklucza się dopuszczenie do konkursu prac plastycznych przesłanych pocztą lub kurierem.

5. Istnieje możliwość zgłoszenia pracy do konkursu za pośrednictwem innej osoby, ale należy spełnić wszystkie warunki ujęte w niniejszym regulaminie, zwłaszcza te ujęte w punkcie 8 zasad konkursu (karta zgłoszenia wypełniona przez autora pracy, a nie dostarczającego pracę).

6. Informacje na temat konkursu i sposobu dostarczania prac można uzyskać osobiście w siedzibie ośrodka kultury, pod adresem e-mailowym (biuro@emgok.pl) lub telefonicznie: 33 8570 174.

 

VI. Komisja konkursowa

1. Komisje oceniające powołuje Organizator. W skład komisji wchodzić będą artyści, historycy i znawcy sztuki, językoznawcy.

2. Spośród dostarczonych prac komisje wybiorą po trzy w każdej kategorii, niewykluczone, że przyznają wyróżnienia.

3. Decyzje komisji są suwerenne i ostateczne. Od postanowień komisji nie przysługuje odwołanie.

 

VIII. Kryteria oceny

1. Prace zgodne z mottem konkursu!

2. Poziom wykonania.

3. Ogólny wyraz artystyczny.

 

IX. Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu.

2. W konkursie zostaną przyznane pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe.

Wysokość nagród finansowych kategoria malarstwo, grafika:

I miejsce – 250 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 150 zł

Wysokość nagród finansowych kategoria rękodzieło artystyczne:

I miejsce – 200 zł
II miejsce – 150 zł
III miejsce – 100 zł

Wysokość nagród finansowych kategoria poezja:

I miejsce – 200 zł
II miejsce – 150 zł
III miejsce – 100 zł

Wysokość nagród finansowych kategoria fotografia urodzeni przed rokiem 2001:

I miejsce – 200 zł
II miejsce – 150 zł
III miejsce – 100 zł

Wysokość nagród finansowych kategoria fotografia urodzeniu od roku 2001 – włącznie:

I miejsce – 200 zł
II miejsce – 150 zł
III miejsce – 100 zł

3. Wysokość ewentualnych przyznanych wyróżnień we wszystkich kategoriach to jednorazowo 50 zł.

4. Organizator nie ma obowiązku wysyłania dyplomów pocztą, ale istnieje możliwość ich odebrania podczas odbioru prac konkursowych.

5. Odbiór nagród nastąpi w dniu ogłoszenia wyników, za okazaniem dowodu tożsamości przez laureata.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w kwestii przyznania nagród.

 

X. Termin i miejsce ogłoszenia wyników

1. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się w piątek 22 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu, ul. Młyńska 14 (teren basenu miejskiego).

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach www.emgok.pl, www.strumien.pl oraz na łamach lokalnej prasy.

 

XI. Wystawa pokonkursowa i odbiór prac

1. Wystawa pokonkursowa trwać będzie do 30 grudnia 2019 r. Przez ten czas uczestnicy konkursu zobowiązani są do pozostawienia prac.

2. Wystawę będzie można oglądać w korytarzu głównym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

3. Odbiór prac nastąpi w dniach 2-10 stycznia 2020 r. Prace nieodebrane w terminie przechodzą na własność Organizatora konkursu.

4. Odbiór prac przez osoby inne niż autor możliwy będzie tylko za okazaniem imiennego upoważnienia.

 

XII. Pozostałe informacje

1. Twórcy biorą udział w czterech kategoriach (poezja, malarstwo, rękodzieło artystyczne, fotografia).

2. W konkursie mogą brać udział tylko osoby dorosłe. Kategoria fotografia dopuszcza udział osób niepełnoletnich.

3. Prace zgłoszone do tegorocznej edycji, a biorące udział w którejkolwiek z poprzednich, będą dyskwalifikowane.

4. Prace nie spełniające wymogów określonych w zasadach konkursu nie zostaną poddane ocenie konkursowej.

5. Laureat I miejsca w danym roku nie ma możliwości złożenia pracy w tej samej kategorii w roku następnym. Ma natomiast możliwość wzięcia udziału w innej kategorii konkursowej.

6. Organizator dopuszcza możliwość zaproszenia do udziału w obradach jury wielokrotnych laureatów tegoż konkursu.

7. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie jury.

8. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

9. Materiały nadesłane na konkurs w kategoriach poezja i fotografia nie są zwracane uczestnikowi konkursu. Prace zgłoszone w pozostałych kategoriach należy odebrać zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie Wystawa pokonkursowa i odbiór prac.

10. W wyjątkowych sytuacjach, istnieje możliwość przekazania nagród pieniężnych laureatom przekazem pocztowym.

11. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie konkursu.

 

XIII. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. z 2016r. Nr 119, str., dalej RODO).

2. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 f RODO. Dane osobowe są przetwarzane wyłączenie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

3. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@emgok.pl.

4. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a)     sprostowania danych,
b)     usunięcia danych,
c)     ograniczenia przetwarzania danych,
d)     przenoszenia danych,
e)     wniesienia sprzeciwu,
f)       cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a)      imię i nazwisko
b)     adres do korespondencji
c)     adres e-mail
d)  numer telefonu.

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia danych,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

Emilia Michalska – artystka, zwłaszcza poetka, która potrafiła z pełnym powodzeniem odziedziczone wartości kultury ludowej wprowadzić w krąg odczuwania i wyrażania wspólny dla wszystkich Polaków. Urodziła się 7 lipca 1906 roku we wsi Pruchna położonej w gminie Strumień. Autorka kilku tomików poezji, laureatka licznych nagród i wyróżnień. Zmarła 24 października 1997 roku.