Oddaj książkę – chwytaj książkę

Wiadomości

Masz książkę i chcesz się nią podzielić? Przynieś ją do siedziby Stowarzyszenia Sfart w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

Celem akcji jest odbieranie książek i czasopism od osób zainteresowanych ich zbyciem, a następnie ich darmowe udostępnianie kolejnym czytelnikom podczas trwania Staromiejskiej Wiosny w Strumieniu (pierwszy weekend czerwca).

Organizatorzy

 • Pomysłodawcą i Organizatorem akcji „Oddaj książkę – Chwytaj książkę” jest Stowarzyszenie Form Artystycznych Sfart w Strumieniu.
 • Akcję wspierają Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu (MGOK) i Miejska Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu.
 • Organizator odpowiada za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie akcji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji bez podania przyczyny lub skrócenia czasu jej trwania.

Cele akcji

W I etapie odbieranie książek oraz czasopism od osób zainteresowanych ich zbyciem, a w II darmowe udostępnianie tychże publikacji innym czytelnikom.
Rozpowszechnienie idei czytania wśród różnych grup wiekowych.

Zasady akcji

 • Akcja w I etapie skierowana jest do osób wyrażających chęć przekazania bezpłatnie książek i czasopism, a w II etapie do osób chcących zabrać ze sobą wybraną pozycję.
 • Przekazane egzemplarze książek i czasopism powinny być kompletne i niezniszczone.
 • Przekazane nie mogą zostać książki i czasopisma o charakterze pornograficznym, faszystowskim, szerzącym przemoc fizyczną oraz przemoc na tle rasowym czy wyznaniowym i inne niedozwolone przepisami prawa.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przekazywanych książek i czasopism i w uzasadnionych przypadkach odmowy ich przyjęcia.
 • Przekazujący publikacje zobowiązany jest do wypełnienia dokumentu przekazania zawierającego imię i nazwisko, liczbę publikacji (dokument dostępny w siedzibie Organizatora).
 • Publikacje oddane na akcję nie będą zwracane właścicielom.
 • Organizator ma możliwość jedynie bezpłatnego udostępniania przekazanych publikacji następnym czytelnikom.
 • Akcja jest całkowicie bezgotówkowa i Organizator nie osiąga z jej tytułu żadnych dochodów.

 

Sposób, termin i miejsce dostarczania książek – etap I

 • Publikacje należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia Form Artystycznych SFART w Strumieniu, która znajduje się w budynku emgoku w Strumieniu, ul. Młyńska 14 (teren basenu miejskiego).
 • Termin przyjmowania publikacji: od 12 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. w godz. 8.00-20.00 (w innych porach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym). Informacje na temat akcji i sposobu dostarczania publikacji można uzyskać osobiście w siedzibie SFART-a, pod adresem e-mailowym sfart.kontakt@gmail.com lub telefonicznie: 33 8570 174.

 

Termin i miejsce akcji – etap II

 • Akcja będzie miała miejsce podczas wydarzenia „Staromiejska Wiosna” na Rynku w Strumieniu w dniach 1-2 czerwca 2019 r., w godz. 14.00-19.00 każdego dnia.
 • Miejscem ekspozycji publikacji przeznaczonych do bezpłatnego udostępniania będzie namiot obsługiwany przez członków Stowarzyszenia SFART i wolontariuszy.

 

Pozostałe informacje

 • Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
 • Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w akcji w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie akcji.

 

Dane osobowe

 • Dane osobowe uczestników będą przetwarzane jedynie w celu organizacji i przeprowadzenia akcji.
 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w akcji.
 • Organizator oświadcza, iż dane uczestników akcji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.