Konkurs im. Emilii Michalskiej – regulamin

Wiadomości

Wersja regulaminu do pobrania w pliku pdf – kliknij tutaj

Regulamin XVII Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej im. Emilii Michalskiej

Motto konkursu:

Przyjaźnię się z Ziemią moją,
własną, roztomiłą,
zniewolona Jej urodą,
jej przemożną siłą…

Fragment utworu pochodzi z wiersza Emilii Michalskiej pt. Przyjaźń (zbiorek Jesienne liście).

Organizatorzy

1. Pomysłodawcą i Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu.
2. Organizator odpowiada za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

Cele konkursu

1. Promocja sztuki w zakresie twórczości, w szczególności tej, którą zajmowała się Emilia Michalska: poezja, malarstwo, szeroko pojęte rękodzieło artystyczne i inne.
2. Kultywowanie tradycji ludowej.
3. Integracja środowisk twórczych z Polski.
4.Upowszechnianie idei promocji amatorskiego ruchu artystycznego.

Zasady konkursu – kategorie: malarstwo, rękodzieło artystyczne

1. Konkurs skierowany jest do twórców nieprofesjonalnych.
2. Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace uprzednio nienagradzane, będące dziełem autora, który zgłasza się jako uczestnik konkursu.
3. Przyjmowane są prace wykonane dowolną techniką, ale powstałe wyłącznie w roku 2017.
4. Do konkursu można zgłaszać prace, których wymiary nie przekraczają rozmiaru 60 x 80 [cm]. Prace przekraczające wymieniony format nie zostaną dopuszczone do konkursu.
5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po dwie prace w każdej kategorii.
6. Prace nie muszą posiadać ram, ale ich stan musi umożliwiać zawieszenie. Dzieła pozbawione mocowań nie zostaną dopuszczone do konkursu.
7. Każda praca powinna posiadać opis umieszczony na odwrocie, a w przypadku rękodzieła artystycznego w miejscu widocznym dla Organizatora. Opis powinien zawierać dane:
- imię i nazwisko,
- adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail (niekoniecznie),
- tytuł pracy,
- ewentualna przynależność do grupy twórczej.
8. Z uwagi na ograniczone możliwości wystawiennicze, Organizator zastrzega sobie ewentualność wyselekcjonowania prac do wystawy, a zakwalifikowanie pracy do wystawienia uważane będzie jako forma wyróżnienia (wyróżnienie to nie jest jednoznaczne z otrzymaniem nagrody pieniężnej).

Zasady konkursu – kategoria poezja

1. Konkurs skierowany jest do twórców nieprofesjonalnych.
2. Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace uprzednio nienagradzane, będące dziełem autora, który zgłasza się jako uczestnik konkursu.
3. Przyjmowane są prace powstałe wyłącznie w 2017 roku.
4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace. 5. Prace podpisane godłem należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu.

Godło to pseudonim artystyczny wykluczający personalną identyfikację autora. Organizatorzy sugerują, aby co roku zmieniać godło.

6. Do podpisanych godłem prac, na dodatkowej kartce należy dołączyć opis identyfikujący autora i zawierający dane:
- imię i nazwisko,
- adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail (niekoniecznie),
- tytuł pracy,
- ewentualna przynależność do grupy twórczej.

7. Wszystkie zgłoszone prace zostaną wyeksponowane w zbiorze utworów XVII edycji konkursu, a nagrodzone prace zostaną umieszczone w antyramach.

Zasady konkursu – kategoria fotografia

1. Konkurs skierowany jest do twórców nieprofesjonalnych.
2. Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace uprzednio nienagradzane, będące dziełem autora, który zgłasza się jako uczestnik konkursu.
3. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe (urodzeni przed rokiem 2000, urodzeniu od roku 2000 – włącznie).
4. Przyjmowane są prace powstałe wyłącznie w 2017 roku.
5. Do konkursu można zgłaszać prace w formie odbitek fotograficznych lub wydruku w formacie 30 x 40 [cm], krótszy bok nie może być mniejszy niż 30 [cm]. Prace nie spełniające powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do konkursu.
6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po dwie prace nie będące zestawem.
7. Prace podpisane godłem należy dostarczyć w 1 egzemplarzu. Godło to pseudonim artystyczny wykluczający personalną identyfikację autora. Organizatorzy sugerują, aby co roku zmieniać godło.
8. Do podpisanych godłem prac, na dodatkowej kartce należy dołączyć opis identyfikujący autora i zawierający dane:.

- imię i nazwisko,
- adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail (niekoniecznie),
- tytuł pracy,
- ewentualna przynależność do grupy twórczej.

9. Z uwagi na ograniczone możliwości wystawiennicze, Organizator zastrzega sobie ewentualność wyselekcjonowania prac do wystawy, a zakwalifikowanie pracy do wystawienie uważane będzie jako forma wyróżnienia (wyróżnienie to nie jest jednoznaczne z otrzymaniem nagrody pieniężnej).

Sposób, termin i miejsce zgłaszania prac

1. Prace należy dostarczyć do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu, ul. Młyńska 14 (teren basenu miejskiego).
2. Termin przyjmowania prac: 23-27 października 2017 r. w godz. 8.00-16.00 (w innych porach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).
3. Prace literackie w tym samym terminie można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
4. Wyklucza się dopuszczenie do konkursu prac plastycznych przesłanych pocztą lub kurierem.
5. Informacje na temat konkursu i sposobu dostarczania prac można uzyskać osobiście w siedzibie ośrodka kultury, pod adresem e-mailowym (biuro@emgok.pl) lub telefonicznie: 33 8570 174.

Komisja konkursowa

1. Komisje oceniające powołuje Organizator. W skład komisji wchodzić będą artyści, historycy i znawcy sztuki, językoznawcy.
2. Spośród dostarczonych prac komisje wybiorą po trzy w każdej kategorii, niewykluczone, że przyznają wyróżnienia.
3. Decyzje komisji są suwerenne i ostateczne. Od postanowień komisji nie przysługuje odwołanie.

Kryteria oceny

1. Prace zgodne z mottem konkursu!
2. Poziom wykonania.
3. Ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu.
2. W konkursie zostaną przyznane nagrody finansowe.
3. Odbiór nagród nastąpi w dniu ogłoszenia wyników, za okazaniem dowodu tożsamości przez laureata.

Termin i miejsce ogłoszenia wyników

1. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się 24 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu, ul. Młyńska 14 (teren basenu miejskiego).
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach www.emgok.pl, www.strumien.pl oraz na łamach lokalnej prasy.

Wystawa pokonkursowa i odbiór prac

1. Wystawa pokonkursowa trwać będzie do 29 grudnia 2017 r. Przez ten czas uczestnicy konkursu zobowiązani są do pozostawienia prac.
2. Wystawę będzie można oglądać w korytarzu głównym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
3. Odbiór prac nastąpi w dniach 2-12 stycznia 2018 r. Prace nieodebrane w terminie przechodzą na własność Organizatora konkursu.

Pozostałe informacje

1. Twórcy biorą udział w czterech kategoriach (poezja, malarstwo, rękodzieło artystyczne, fotografia).
2. W konkursie mogą brać udział tylko osoby dorosłe. Kategoria fotografia dopuszcza udział osób niepełnoletnich.
3. Prace zgłoszone do tegorocznej edycji, a biorące udział w którejkolwiek z poprzednich, będą dyskwalifikowane.
4. Prace nie spełniające wymogów określonych w zasadach konkursu nie zostaną poddane ocenie konkursowej.
5. Laureat I miejsca w danym roku nie ma możliwości złożenia pracy w tej samej kategorii w roku następnym. Ma natomiast możliwość wzięcia udziału w innej kategorii konkursowej.
6. Organizator dopuszcza możliwość zaproszenia do udziału w obradach jury wielokrotnych laureatów tegoż konkursu.
7. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie jury.
8. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
9. Materiały nadesłane na konkurs w kategoriach poezja i fotografia nie są zwracane uczestnikowi konkursu. Prace zgłoszone w pozostałych kategoriach należy odebrać zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie Wystawa pokonkursowa i odbiór prac.
10. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie konkursu.

Emilia Michalska – artystka, zwłaszcza poetka, która potrafiła z pełnym powodzeniem odziedziczone wartości kultury ludowej wprowadzić w krąg odczuwania i wyrażania wspólny dla wszystkich Polaków. Urodziła się 7 lipca 1906 roku we wsi Pruchna położonej w gminie Strumień. Autorka kilku tomików poezji, laureatka licznych nagród i wyróżnień. Zmarła 24 października 1997 roku.

Przyjaźń

Przyjaźnię się z Ziemią moją,
własną, roztomiłą,
zniewolona Jej urodą,
jej przemożną siłą.
Płyną lata w spokojności,
w skrzętnej, cichej pracy
dobrze żyć, pracować miło!…
Jakże by inaczej?

Gdziekolwiek obrócę oczy,
o bądź jakiej porze,
wszędzie piękna i uroku
nieobjęte morze,
chyba serce by ze skolo
nejtwardszego było
by do Ziemi mej jedynej
miłością nie drgnęło!

Ziemio, Ziemio! Ziemko moja,
nas dwoje to jedno!…

Kie promyczki słoneczkowe
na niebeczku zbledną,
Twoją wonią, Twą szarością
obejmiesz mnie, Miła,
i otulisz, bym i w grobie
o Twym pięknie śniła!